CVEdvard Befring
Professor emeritus, dr philos,
Institutt for spesialpedagogikk (ISP),
Universitetet i Oslo

 

Utdanning /Akademiske grader

Examen artium, 1956, Firda Off. Landsgymnas
Cand mag,realfag, 1961 (matematikk, fysikk, pedagogikk)
Magister pedagogikk, mag art, 1965 (psykologi støttefag). Magisteravhandling: Frå Tukt og barnehus til skoleheimsinstitusjonen (227 sider)
Doktorgraden, dr. philos. 1972. Doktoravhandling: Ungdom i et bysamfunn. En sosialpedagogisk studie av Oslo-ungdom (413 sider). Universitetsforlaget 1972. Nytt opplag 1975
Alle grader frå Universitetet i Oslo.
 

Hovedstillingar

Vitskapleg assistent og Stipendiat, Pedagogisk forskningsinstitutt , Univ. i Oslo, 1963-66
Universitetslektor/førsteamanuensis i pedagogikk, Univ. i Oslo 1966-72
Professor i pedagogisk psykologi, Aarhus Universitet 1972- 76
Rektor ved Statens Spesiallærerhøgskole, 1976-87
Professor i spesialpedagogikk, ISP, Univ. i Oslo 1987-2006
Frå 2006: Professor emeritus, ISP, Univ. i Oslo

Bistillingar

Professor II, Høgskolen i Oslo 1989-96
Professor II, Høgskulen i Sogn og Fjordane 1999-2012

 Publikasjonar

Har utgitt om lag 25 fagbøker og ca 250 fagartiklar/avhandlingar om barns og unges liv, læring og utvikling, psykososial problemutvikling og forebygging, forskingmetode og etikk.

Siste bøker:

 • Spesialpedagogisk utsyn- læring og oppvekst. Artikkelsamling med forord av Reidun Tangen,Cappelen Akademisik Forlag 2006
 • Barnehagepedagogikk (medredaktør Synneva Helland). Samlaget 2006
 • Forskingsmetode med etikk og statistikk. Samlaget 2007. Nytt opplag 2010.
 • De sårbare barna (medred. Ivar Frønes og Mari-Anne Sørlie).Gyldendal Akademisk Forlag 2010. Nytt opplag 2013 og 2014
 • Ungdom, læring og forebygging (medforf. Bjørg-Elin Moen), Cappelen Damm Akademisk 2011. Revidert utgave i 2017
 • Spesialpedagogikk, 5. utg. (medred. Reidun Tangen). Cappelen Damm Akademisk 2012. Nye opplag 2014 og 2016
 • Skolen for barnas beste. Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling. Samlaget 2012. Nytt opplag 2014.
 • Den forløsende pedagogikken. Læringsvilkår som gjør gode skoler gode, Gyldendal Akademisk 2014. Nytt opplag 2016
 • Forskingsmetoder i utdanningsvitenskap. Cappelen Damm Akademisk 2015. Nytt opplag 2016
 • Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget  2016
 • De pedagogiske kvalitetene. Løfterike muligheter for barn og unge. Universitetsforlaget  2018.
 • Spesialpedagogikk, 6. utg. (medred. Kari-Anne Næss og Reidun Tangen). Cappelen Damm Akademisk 2019
 

Særlige akademiske ansvarsoppvarer

Leiar for doktorprogrammet i spesialpedagogikk i 16 år:1987-1996, 2000-2007.
Hovedrettleiar for om lag 60 doktorgradskandatar (inklusive 14 frå utlandet)

Eksterne samfunnsoppgaver

Særlige oppgaver:
 • Medlem av Forskingsrådet (NAVF, 1978-86)
 • Nestleiar i Norsk Kulturråds styre for Kultur og Helse (1994-1999)
 • Chairman Educatinal Committee, United World College 1986-2000
 • Juryleiar (og jurymedlem) for Frivillighetsprisen 1994-1999
 • Juryleiar for Dronning Sonjas skolepris 2005 – 2015.
 Leiar for offentlege utvalg:
 • NOU 1995: 26. ”Barneombud og barndom i Norge. Evaluering av barneombudsordninga og kartlegging av samfunnets møte med ungdom”.
 • NOU 2000:12. ”Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer”.
 • NOU 2004:23.”Barnehjem og spesialskoler under lupen. Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945-1960”.
 • NOU 2009: 8 «Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning» .
Diverse oppgaver:
Statsråd Anniken Huitfeldt mottar NOU 2009:8 30. april 2009 av professor Edvard Befring.

Statsråd Anniken Huitfeldt mottar NOU 2009:8 30. april 2009 av professor Edvard Befring.

Leiar og medlem av ulike nasjonale og internasjonale utvalg for utdanning, forsking, spesialpedagogikk.
Gjesteforelesar ved universitet i Norden, England og i USA.
Faglege oppdrag for Europarådet, Unesco og Unicef i Irland, Hellas Egypt, Mexico, Cuba og Kina.
 

Utmerkingar

 • Den Islanske Riddarkrossen (Falkeordenen), 1990
 • Formidlingsprisen, ISP, 1998
 • Ridder 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden, 2005
 • Jonasprisen, 2007
 • Rettferdighetsprisen, 2009
 Viktige erfaringar i yngre år
 • Aktiv i idrett: friidrett og skihopping
 • Vikarlærar, Ulfnesøy off. spesialskole for barn og ungdom med tilpasningsvansker, 1957-58
 • Fritidsleiar på guttehjem i Oslo («Ruppen») for ungdom i krise, 1959-62