CVEdvard Befring
Professor emeritus, dr. philos.
Institutt for spesialpedagogikk (ISP)
Universitetet i Oslo

UTDANNING /AKADEMISKE GRADER

 • Examen artium, 1956, Firda Off. Landsgymnas. 
 • Cand. mag. i realfag, 1961, med faga matematikk, fysikk, pedagogikk.
 • Magister i pedagogikk (mag art), 1965, med psykologi støttefag.
         ( Magisteravhandling: Frå Tukt og barnehus til skoleheimsinstitusjonen, 227 sider.)
 • Doktorgraden (Dr. philos.), 1972.
        (Doktoravhandling: Ungdom i et bysamfunn. En sosialpedagogisk studie
        Oslo-ungdom, 413 sider. Univ. forlaget 1972. Nytt opplag 1975).                                                   

Alle grader frå Universitetet i Oslo (UIO).

HOVEDSTILLINGAR

 • Vitskapleg assistent og stipendiat, Pedagogisk forskingsinstitutt , UIO, 1963-66.
 • Universitetslektor/førsteamanuensis i pedagogikk, UIO, 1966 -72.
 • Professor i pedagogisk psykologi, Aarhus Universitet 1972 – 76.
 • Rektor ved Statens Spesiallærerhøgskole, 1976-87.
 • Professor i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, UIO, 1987-2006.
  Frå 2006: Professor emeritus , ISP, UIO.

BISTILLINGER

Professor II, Høgskolen i Oslo 1989-96
Professor II, Høgskulen i Sogn og Fjordane 1999-2012

PUBLIKASJONAR

Har utgitt om lag 25 fagbøker og om lag 250 artiklar om barns og unges
læring og utvikling, forebygging, psykososiale utfordringar, spesialpedagogisk teori og praksis,
forskingmetodar, forskingsetikk (sjå vedlegg).

KOMPETANSEUTVIKLING

Hovedansvaret for planlegging og realisering av hovedfagsstudium i spesialpedagogikk (1976), embetseksamen, (cand.paed.spes) i 1980 og doktorgrad i spesialpedagogikk (dr. scient) i 1986.
Leiar for doktorprogrammet i spesialpedagogikk:1987-1996 og 2000-2007.
I tidsrommet 1974 til 2015 rettleiar for om lag 55 doktorgradskandatar, av desse 15 frå utlandet.

ULIKE SAMFUNNSOPPGÅVER

Medlem av Forskingsrådet (NAVF). Leiar for pedagogikkseksjonen, 1978-86.
Chairman Educatinal Committee, United World College, 1986-2000
Styreleiar for Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek, 1985- 1998
Nestleiar i Norsk Kulturråds styre for Kultur og Helse, 1994-1999
Juryleiar for Frivillighetsprisen, 1994-1999
Juryleiar for Dronning Sonjas skolepris, 2005 – 2015

LEIAR AV OFFENTLEGE UTVALG
NOU 1995: 26, Barneombud og barndom i Norge. Evaluering av barneombudsordninga og kartlegging av samfunnets møte med ungdom.
NOU 2000:12, Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer.
NOU 2004:23, Barnehjem og spesialskoler under lupen. Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945-1960.
NOU 2009: 8, Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning.

Statsråd Anniken Huitfeldt mottar NOU 2009:8

30. april 2009 av professor Edvard Befring.

DIVERSE
Spaltist i Arbeiderpressen (som da omfatta 38 aviser) 1982-84. Spaltens namn; «Ved Skoleporten»
Leiar og medlem av ulike norske og nordiske utvalg for høgre utdanning og forskning.
Oppdrag for Europarådet i Irland og Hellas
Oppdrag for UNICEF i Egypt, Mexico, Cuba og Kina.

UTMERKINGAR
Den Islanske Riddarkrossen (Falkeordenen), 1990
Formidlingsprisen, ISP, UIO, 1998
Ridder 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden, 2004
Jonasprisen, 2007
Rettferdighetsprisen, Taperne, 2009

ERFARINGAR I UNGE ÅR
Aktiv i idrett: friidrett og skihopping
Lærarvikar: Ulvsnesøy off. spesialskole for barn og ungdom med tilpasningsvansker, 1957-58
Fritidsleiar ved guttehjem i Oslo («Ruppen») for ungdom i krise, 1959-62

Vedlegg 1:
FAGBØKER

Deskriptiv statistikk og målingsproblemer,
Universitetsforlaget 1969, 205 sider.
Studium, yrke og mobilitet: En undersøkelse av norske fagpedagoger og pedagogikkstudenter,
Universitetsforlaget 1971, 175 sider.
Ungdom i et bysamfunn. En sosialpedagogisk studie av Oslo-ungdom, Doktoravhandling, UIO.
Universitetsforlaget 1972, 413 sider (nytt opplag 1975).
Skole- og atferdsproblem i omsorgspedagogisk perspektiv,
Universitetsforlaget 1983, 153 sider.
Forskingsmetode og statistikk,
Det Norske Samlaget 1992, 264 sider (ny utgave 1998).
Forskningsmetodik och statestik,
Lund: Studentlitteratur, 1992, 203 sider.
Tospråklig undervisning i et internasjonalt perspektiv,
Medforfattarar: Ingebjørg D. Hasle og An-Magritt Hauge,
Ad Notam Gyldendal 1993, 117 sider.
Læring og skole. Vilkår for eit verdig liv,
Det Norske Samlaget 1994, 327 sider.
Liv og Læring på Landsbygda, red. Edvard Befring og Svein Heggheim
Det Norske Samlaget, 2001, 254 s.
Spesialpedagogikk, red. Edvard Befring og Reidun Tangen
Cappelen Akademisk Forlag 2001, 671 s. (nye utg. 2002, 2004, 2008)
Forskingsmetode, etikk og statistikk,
Det Norske Samlaget 2004, 252 sider.
Research Methods, Ethics and Statistics,
Academic Press, Unipub forlag 2004, 250 sider.
Skolen for barnas beste,
Det Norske Samlaget 2004, 282 sider. (Nytt opplag 2007)
Spesialpedagogisk utsyn- læring og oppvekst. Artiklar i utvalg, Cappelen Akademisk Forlag 2006
Barnehagepedagogikk, Antologi med 13 kapittel (medredaktør Synneva Helland).
Det Norske Samlaget 2006
Forskingsmetode med etikk og statistikk.
Det Norske Samlaget 2007. Nytt opplag 2010.
Sårbare unge, Antologi med 16 kapittel (medredaktører Ivar Frønes og Mari-Anne Sørlie).

Vedlegg 2:

ARTIKLAR I TIDSSKRIFT (eit utvalg)
Kristiania tukthus,
Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, vol. 44, 1966, s. 22-32
Generasjonsmotsetningene og ungdomsopprøret,
Prismet, nr. 3, 1970, s. 77-84
Hva innebærer den nye ungdomskultur?
Nordisk yrkesrettleiing nr. 1, 1971, s. 68-76
Mentalhygiene i skolen,
Tidsskrift for Den norske legeforening, vol. 91 nr. 5, 1971, s. 350-354
Mentalhygiene i skolen som spesialpedagogisk utfordring,
Spesialpedagogikk, vol. 20, nr. 9, 1971, s. 13-20
Skolens sosiale tapere, Spesialpedagogikk, vol. 21, nr. 9 1972, s. 1-16
Negative sanksjonar i norsk skole, Spesialpedagogikk, vol. 22, nr. 7, 1973, s. 4 -22
Pedagogisk forskning: Et potensiale for bevidstgørelse og forandring,
Dansk psykologinytt, nr. 2, 1974, s. 430 – 439
Skolen og spesialundervisninga i sosialpedagogisk perspektiv,
Spesialpedagogikk, vol. 23, nr. 8, 1974, s. 1-10
Undervisning for at overleve,
Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, vol. 53, 1975, s. 6-21
Vold i skolen,
Uddannelse, vol. 9, nr. 2, 1976, side 129-139.
Nokre historiske sanksjonar i norsk skole,
Spesialpedagogikk, vol. 28, nr. 8, 1979, s. 36-45.
Pedagogisk forsking og diagnostikk med omsyn til småbarnsalder,
Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, vol. 57, 1979, s. 246-263.
Utviklinga av ein pedagogisk omsorgsside: skolen for 1980-åra
i konstruktiv framdrift,
Spesialpedagogikk, vol. 29, nr.10, 1980, s. 2-14.
PP-tenesta i eller ved sida av skolen, Skolepsykologi, vol. 16, nr. 5, 1981, s. 9-16.
Barneforskinga sine føresetnader,
Nytt frå forskning om barn i Norge. NAVFs Senter for barneforsking, 1, 1983, s. 35 – 47.
Skoleforskning i Norden.
Nyt om uddannelsesforskning, nr. 3, København 1983, nr. 1, s. 3-14.
Funksjonshemmede og EDB,
Spesialpedagogikk vol. 35, nr. 5, 1986, s. 6-11.
Kvalifisering av pedagogisk-psykologiske rådgjevarar: Studiestruktur,
innhald og fagleg profil,
Skolepsykologi, vol. 21, nr. 2, 1986, s. 7-12.
Oppvekst til informasjonssamfunnet,
Syn og Segn, vol. 93, nr. 2, 1987, s. 106-115.
School psyhology in Norway: past, present and future,
School Psychology International, vol. 8, 1, 1987, p. 48-59.
Skole og barnevern i historisk og pedagogisk lys,
Spesialpedagogikk, vol. 38, nr. 2, 1989 s. 3-12.
Special Education in Norway,
International Journal of Disability, Development and
Education, vol. 37, 2, 1990, p. 125-136
Kvalitet og innhald i danning og utdanning i relasjon til behov,
Spesialpedagogikk. Temahefte: Spesialpedagogisk utdanning,
Vol. 41, nr. 1, 1992, s. 12-18.
Frå integrasjon til inkludering. Spesialpedagogiske perspektiv,
Bedre Skole, 4, 1996, s. 12-21.
The Enrichment Perspective – A Special Educational Approach
to an Inclusive School.
Remedial and Special Education, Vol.18, nr. 3, 182–187.
Johs. Sandven – 90 år,
Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, 1999, s. 312-317.
Straff og oppseding gjennom 300 år,
Handicaphistorisk Tidsskrift, Dansk Psykologisk Forlag, 2001, s. 13 -26.
The educational Challenge of Stigmatization and Ostracism: A critical look at Fundamental Issues for Special Education and the School System.
The New Hampshire Journal of Education, vol. VI, 1, 2003, p. 4-19.
Kvalitetsskolen,
Skolepsykologi, vol. 43, nr. 3 2008, s. 3-17.
Inkludering som mål og mulighet,
Pædagogisk psykologisk tidsskrift, vol. 45, 04 2008, s. 300-313.
Milepæler i spesialpedagogikken,
Spesialpedagogikk, 01, 2011, s. 14-25.
Spesialpedagogisk kompetanseutvikling,
Medforfatter: Eva Simonsen, Spesialpedagogikk, 01, 2018, s. 4 -11.
Barnehagen for alle – med store muligheters krav,
Barnehagefolk, 1, 2019, s. 22-29.

Vedlegg 3:

KAPITTEL I SAMLEVERK (eit utvalg)

Evaluering av elevprestasjoner i skolen,
Einar Ness (red.): Skolens årbok 1968, s. 1757-1784, Tanum 1968.
Ein plan utan sosialpedagogisk perspektiv,
Asbjørn Folkvord (red): Normalplanen: Opplegg til misfostring eller gagns menneske,
Universitetsforlaget 1971, s. 64 -72.
Myten om pedagogikk under tvang,
Aslak B. Syse (red): Kan fengsel forsvares? Pax 1, 1972, s. 75 – 91.
Personal preparation for special education in Norway: An international comparison
Presentation on International Conference, Stirling University 1978,
H. Fink, (ed): Conference Report. Council for Exceptional Children, 1978, p. 269-275.
Ungdom, forskning og skoleudvikling,
Jørgen B. Madsen, Carl Stjerne og Finn Sørensen (red): Om unge. Aspekter af ungdomsproblematik.
København: Gyldendal 1978, s. 9 – 20.
Ein fagleg-metodisk innfallsvinkel for mønsterplanprosjektet,
Prosjektet: “Oppfølging av Mønsterplanens intensjoner”. Grunnskolerådet, 1978, s.15 – 28.
Utviklinga av ein pedagogisk omsorgsidé. Ein skole for 1980-åra i konstruktiv framdrift?
Helge Sivertsen, Lise Vislie og Finn Børre Stokholm (red): Kvinne viser vei. Festskrift til Eva Nordland i anledning 60-årsdagen, s. 90 – 103.
Ydmykelser i skolen,
Ståle Dokken (red): Tilskuer eller deltaker, Tiden Norsk Forlag 1982, s. 24-30.
Framtidsskolen: Ein meir attraktiv møteplass?
Jan Olav Bruvik(red): Hva er skolens mål? NKS- Forlaget 1985 s. 130 – 142.
Skolen og barn med spesielle behov,
Dag Nilsson (red): Barn og unge med spesielle behov, bind 1, Universitetsforlaget, 1985 s. 161 – 168.
Hvordan legger vi samfunnet til rette for barna?
Bjørn Bjørnsen, Bengt Calmeyer og Åse Kleveland (red): Til Framtida: En antologi. Tiden 1987, s. 26-41.
Barn og pedagogikk i informasjonssamfunnet,
Nytt fra forskning om barn i Norge, nr. 1, 1986, s. 50-69.
Skolen mot år 2000, utsyn og utfordringer,
Skolen mot år 2000, Pedagogisk psykologisk forlag, 1989, s. 28-52.
Spesialpedagogikken som fag og arbeidsfelt,
Spesialpedagogikk – Perspektiver: Festskrift til Hans-Jørgen Gjessing.
Universitetsforlaget 1990, s. 14-30
Spesialpedagogikken opnar samfunnet for funksjonshemma,
Kari S. Melbostad, Kirsti K. Grøndahl, Inge Lønning og Nils Mæhle (red): Med viten og vilje, U.forlaget
1991, s. 141-155.

Utvikling av skolen – eit lokalt ansvar,
Einar Ness (red): Skolens årbok. Aschehoug, 1992, s. 447- 459.
Barn med særlige opplæringsbehov,
Tordis Dalland Evans, Ivar Frønes og Lise Kjølstad (red): Velferdssamfunnets Barn.
Ad Notam Gyldendal 1994, s. 175-186.
Theoretical and Methodological Issues in Special Education,
Siv Fischbein (ed): Special Edudcational Research in an international interdisciplinary perspective, Stocholm Institute of Education 1997, p. 15-27.
From Normalization to Enrichment. A retrospective Analyses of the Befring transformation of Education Principles. Medforfatter: Ann Nevin,
Villa, R. A & Thousand, J.S (ed.): Restructuring for Caring and Effective Education. Baltimore: Paul Brooks Publishing.
Problematferd og forebygging,
Edvard Befring og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 5. utgave.
Cappelen Akademisk Forlag 2001, s. 153-179.
Skolen som læringsarena, risikofaktor og forebyggende mulighet,
Atle Dyregrov, Gustav Lorentzen og Kjell Raaheim (red): Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak. Festskrift for Magne Raundalen. Fagbokforlaget 2001, s. 62-74.
Oppvekst og skole som samfunnsoppgave,
Barn i Norge, Årsrapport fra Voksne for Barn 2001, s. 6-17.
Spesialpedagogiske perspektiver og tilnærminger,
Befring og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 3. utgave.
Cappelen Akademisk Forlag 2004, s. 45-68.
Forebygging,
Edvard Befring og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 3. utgave.
Cappelen Akademisk Forlag 2004, s. 156-174.
Sosiale og emosjonelle vansker,
Edvard Befring og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 3. utgave.
Cappelen Akademisk Forlag 2004, s. 253-271.
Kva er det som gjer den gode skolen god? Den forløysande pedagogikken som vegvisar for ein kvalitetsskole.
Ola Hoff Kaldestad Einar Ringstad, Jostein Sæther og Joron Sæthre (red), Grunnverdier og pedagogikk.
Bergen: Fagbokforlaget 2007 s. 135-160.
Vegen mot løfterike perspektiv. Grundrag av skolesoga om utestenging, bortsending, avstraffing og stigmatisering av born.
Knut Jordheim (red): Årbok for norsk utdanningshistorie 25. årgang, 2008, s. 129-143.
Læring og skole i nærmiljøperspektiv,
Kristoffer Melheim (red). Nærmiljøpedagogikk, Det Norske Samlaget 2009, s. 168-181.
Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv,
Edvard Befring og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 5. utgave.
Cappelen Dam Akademisk 2012, s. 129-147.
Relasjonsvansker. Psykososial problematferd, Medforfatter: Liv Duesund
Edvard Befring og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 5. utgave.
Cappelen Dam Akademisk 2012, s. 448 – 469.
Forebygging – tidlig innsats til barns beste,
Halvor Bjørnsrud og Sven Nilen (red): Tidlig innsats. Bedre læring for alle? Cappelen Dam Akademisk 2012, s. 21-36.
Mangfoldet som ressurs. Spesialpedagogikken og berikelsesperspektivet
i teori og praksis,
Lise Lund, Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal (red):
Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Univ. forlaget 2014, s. 21-32.
Spesialpedagogikk – mangfoldig fag med mulighetsperspektiver
og krevende utfordringer,
Edvard Befring, Kari -Anne Ness og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 6. utgave. Cappelen Dam Akademisk, s. 51-73.
Forebygging i barnehage og skole med vekt på barns læring og livsmestring,
Edvard Befring, Kari -Anne Ness og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 6. utgave. Cappelen Dam Akademisk, s.168-196.
Spesialpedagogiske kompetanseløft og pionerinnsatser i historisk lys, Medforfatter: Eva Simonsen.
Edvard Befring, Kari -Anne Ness og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 6. utgave. Cappelen Dam Akademisk, s. 132-150.
Sosialt og emosjonelt sårbare barn og unge – utfordringer og muligheter, Medforfatter: Marit Uthus.
Edvard Befring, Kari -Anne Ness og Reidun Tangen (red): Spesialpedagogikk, 6. utgave. Cappelen Dam Akademisk, s. 500-522.
Skolen under lupen: problematiske trekk og løfterike muligheter,
Espen Schanning & Willy Aagre| (red): Skolens mening, Universitetsforlaget, s. 76-90.
Forebygging – tidlig innsats for barns beste,
Halvor Bjørnsrud & Sven Nilen (red): Tidlig innsats – i en skole for alle,
Cappelen Dam Akademisk, manus 21 sider. Under trykking 2022