BØKER/SAMLEVERK


 

Sentrale forskningsmetoder – med etikk og statistikk

Dette er «en alt i én- bok» der sentrale metodespørsmål klargjøres fra start til mål. Boka omhandler både historiske, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, samt  forskningsetikk, vitskapsteori og pedagogisk statistikk. Det bli gjort rede for relevante design i pedagogisk og spesialpedagogisk forskning, metoder for innsamling, analyse og tolkning av forskningsdata, og presenter dessuten sju grunnleggende kvalitetskriterier for vurdering av forskningsoppgaver/avhandlinger. 
Det er mange eksempler i boka- som har bakgrunn i egen forskning eller frå master – eller doktavhandlingar det forfattaren har hatt veileransvar.

Boka er utarbeidd for studenter som skal skrive  bachelor- eller masteroppgave (eventuelt doktoravhandling), i første rekke i pedagogikk, spesialpedagogikk og lærerutdanning. 
Dette er ei revidert og nedkorta utgave av Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap fra 2015.

 


Grunnbok i spesialpedagogikk 2. utgave

Grunnbok i spesialpedagogikk gir en samlet presentasjon av det spesialpedagogiske fagområdet, og omfatter både generelle og spesifikke deler av dette mangfoldige faget. I bokas ni første kapitler presenteres spesialpedagogiske rettigheter og basisoppgaver, sentrale begreper og perspektiver, etikk og verdier, barns og unges læring og utvikling barnehagens og skolens oppgaver, samt forebygging mot risikofaktorer. Bokas ti siste kapitler omhandler spesialpedagogiske støtte- og hjelpetiltak for barn med generelle og spesifikke lærevansker, språk- og talevansker, hørselsvansker, synsvansker, døvblindhet, barn med psykososiale utfordringer, autisme, fysisk-motoriske vansker og barn med særlig stort læringspotensial.

Boka tar særlig sikte på på i være lærebok for bachelorstudenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og lærerutdanning. 


Spesialpedagogikk av Edvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (Heftet)

Spesialpedagogikk (6.utgave)

Boka omfatter 715 sider, 28 kapitler og er inndelt i fire deler:
I. Spesialpedagogikkens identitet. Faglige perspektiver, etikk, rettigheter til spesialpedagogisk støtte og hjelp, spesialpedagogikkens historie og og spesialpedagogisk kompetanseutvikling.
II. Spesialpedagogiske basisoppgaver i barnehage og skole. Kartlegging og forebygging på individ- og systemnivå, den spesialpedagogiske tiltakskjeden, rådgivning i barnehage, skole og PP-tjeneste.
III. Spesialpedagogisk opplæring og tilrettelegging. Kommunikasjons- og språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, hørsels- og synsvansker, utviklingshemming, fysisk-motoriske funksjonsvansker, psykososial sårbarhet, migrasjonsrealterte utfordringer, autisme og barn og unge med ekstraordinært læringspotensial.
IV. Spesialpedagogiske arbeidsoppgaver og muligheter på ulike arenaer. Barnehage, grunnskole, videregående opplæring og skolelivsmestring.

Som forlaget skriver på bokas bakside, er dette det mest omfattende og allsidige verket om spesialpedagogikk i Norge og Norden.


De pedagogiske kvalitetene

Boka har undertittelen» Løfterike muligheter for barn og unge», og framhever    pedagogiske prinsipper og kvaliteter som har et velprøvd forsknings- og erfaringsgrunnlag.  I første rekke framheves fire pedagogiske kvaliteter («pedagogiske nøkler»).1: Gi barna lærings- og mestringsglede. Dette har grunnleggende betydning for å få knyttet positive følelser, interesser og holdninger til læringsprosessen. 2: Møte barn barna med positive forventninger. Dette vil bidra til å styrke deres selvtillit og framtidstro. Merk: Et barns forventning til og oppfatning av  seg selv er i stor grad skapt av de forventninger andre har til barnet. 3: Å være raus med oppmuntring og gi barn positiv oppmerksomhet. Det styrker barnas trygghetsfølelse ogs  pågangsmot. 4:  Den fjerde pedagogiske nøkkelen handler om å frigjøre skolen fra et risikabelt prestasjonspress og fra pedagogiske tradisjoner som har krenkende psykiske belastninger. Dette gjelder  vurderingsordninger, sanksjoneringer og mangel på tilpasset opplæring.

Boka løfter fram de gode lærerne, og poengterer at de viser seg både ved det det positive de gjør og det uheldige og negative som de aldri vil finne på å gjøre. Disse lærerne framstår som levende modeller for sentrale pedagogiske kvaliteter, og bør være retningsvisere for utvikling av framtidsskolen.

Dessuten setter boka søkelys på at mangelfull forståelse av barns læringsprosess, legger grunnlag for at skolen er maktesløs i møtet med egne læringsmål. 


Ungdom, læring og forebygging av Edvard Befring og Bjørg-Elin Moen (Heftet)Ungdom, læring og forebygging

Ungdom, læring og forebygging (2. utgave) handler om de unges særtrekk, ressurser og deres muligheter og utfordringer i skolen. Boka klargjør hvordan opplæringen for ungdom har utviklet seg historisk og at dagens skole framstår som en formidable opplæringsaktør. Skolen kan både  styrke og svekke de unges livs-og læringsmuligheter, og vil dermed ha sjebneskapende konsekvenser.

Boka klargjør grunntrekk ved ungdoms læringsprosess, med planlagt og ikke-planlagt læring. Dessuten belyses relevant forebyggende tiltak, og det framheves at forebygging bør bli en sentral del av skolens ansvarsoppgaver. Dette handler om tiltak for å skape et inkluderende læringsmiljø som kan fremme trygghet og fellesskap og dermed motvirke nedverdigende og utstøtende krenkelser. 


grunnbok_spesped

Grunnbok i spesialpedagogikk

Universitetsforlaget 2016

Dette er en lærebok for bachelorstudenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og i lærerutdanning.  Boka gir en samlet presentasjon av det spesialpedagogiske fagfeltet, med det generelle grunnlaget og de mest sentrale problemområdene innenfor faget. Det settes fokus på både funksjonshemming, psykososiale vansker og funksjonsdiskriminering.

De første kapitlene gjør rede for etiske verdier, barn og unges rettigheter, deres utvikling, oppvekst og læring. Deretter klargjøres spesialpedagogikkens basisoppgaver, med kartlegging, læringshjelp, kompensatoriske tiltak, forebygging og selvrealisering. Det siste karakteriseres som utvikling av kompetansefortrinn.

Boka presenterer et mangfold av vansker og utfordringer, særlige behov og muligheter. Dette gjelder barn og unge med generelle og spesifikke lærevansker, språk- og talevansker, hørselshemming, synshemming og psykososiale vansker. Dessuten gis en kort presentasjon av døvblindhet, autismespekteret, fysiske handikap, evnerike og talentfulle barn og unge. Hvert kapittel avsluttes med avsnittet «Til ettertanke».

Boka har mange illustrerende eksempler, og det gis korte presentasjoner av viktige bidragsytere, med epokeskapende initiativer på feltet.


Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap

Cappelen Damm Akademisk 2015 (nytt opplag 2016)

Denne læreboka er i første rekke utarbeidet for studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk og i lærerutdanning, men den vil være velegnet i sosial-, helse og samfunnsfag. Bokas vil være til konkret hjelp for studenter som skal arbeide med en bachelor- eller masteroppgave, og boka klargjør metoder og framgangmårer fra start til mål. Dette er en «alt i én bok», med kvalitative, kvantitative og historiske metoder, forskningsetikk, vitenskapsteori og pedagogisk statistikk.  Det klargjøres ulike forskningsformål, problemstillinger, data og metoder for dataanalyse. Boka beskriver blant annet ti forskingsdesign er formåltjenlige i pedagogikk og spesialpedagogikk, og gis eksempler på forskningsoppgaver som kan være særlig aktuelle for for studenter. Dessuten gjøres det rede for åtte kvalitetskriterier for vurdering av forskningsoppgaver, med er særlig fokus på studentoppgaver.


forlosende_pedagogikkenDen forløsende pedagogikken. Læringsvilkår som gjør gode skoler gode

Gyldendal Akademisk 2014

«Den forløsende pedagogikken» er en kvalitetsmodell for opplæring. Betegnelsen er inspirert av den legendariske legen og pedagogen Maria Montessori (1870-1952), og særlig hennes pionerinnsats for å mobilisere retarderte barns uforløste og kneblede læringsressurser. Den forløsende pedagogikken sammenfatter seks opplæringskvaliteter, 1: Læring for livskompetanse, 2: Respekt for mangfoldet, 3: Mestring som pedagogisk nøkkel, 4: Oppmuntring og anerkjennelse, 5: Samhandling med nærsamfunnet, 6: Rause støtte- og hjelpevilkår.

Ved å legge vekt på disse pedagogiske kvalitetene viser boka hvordan skolen kan forløse og realisere barns store ressurser for læring, og realisere en god opplærings- og skolelivskvalitet for alle.

spesped

Spesialpedagogikk

Cappelen Damm Akademisk, 5. utgave 2012 (nye opplag i 2014 og 2016)

Denne utgave består av 726 sider og 34 kapitler, og er en omfattende antologi som i første rekke retter seg mot studenter i spesialpedagogikk og til lærerstudenter (jf. omtalen ovenfor av Spesialpedagogikk 6. utgave). Boka gir en bred presentasjon av kunnskapsstatus på det spesialpedagogiske  fagområdet. Framstillingen  viser at dette er et mangslungent fagfelt som i første rekke skal bidra til verdige vilkår for læring, utvikling og livsutfoldelse for barn og ungdom som sliter med mange former for funksjonshemminger og psykososiale utfordringer. Forfatterne bidrar med nye perspektiver og aktuell teoretisk, empirisk og praktisk kunnskap. Etikk, verdier og refleksjoner om framtidige muligheter inngår som sentrale tema.


skolen_barnas_besteSkolen for barnas beste

Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling

Samlaget 2012 (nytt opplag 2013)

Boka tek for seg sentrale pedagogiske emne, med vekt på presentere innsikt om læring, oppvekst og utvikling i barne- og ungdomsalderen. Dessuten  omhandlar boka etikk, pedagogisk idéhistorie og grunntrekk ved skoleutviklinga i Norge.

Boka gjer greie for grunntankane til sentrale pedagogiske pionerar frå Comenius til Dewey og Montessori. Når det gjeld skolens framvekst blir både løfterike og uverdige grunntrekk presentert.

I det avsluttande kapittelet blir skolen for barnas beste presentert. Her gir «Den forløysande pedagogikken» det grunnleggande perspektivet for realisering av høge pedagogiske mål.


Sårbare unge

Gyldendal Akademiske 2010 (nytt opplag i 2014)

Dette er en antologi som legger vekt på sårbarhet og risikofaktorer. Problemer kan blant annet komme til uttrykk gjennom samhandlingsproblemer i barnehagen, tilkortkomming på skolen, psykiske og fysiske helseproblemer, ensomhet, kriminalitet, alkohol- og stoffmisbruk og arbeidsledighet. Boken formidler kunnskap om barn og unge og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. Bidragsyterne gir innsikt i problemtilstander, tiltak, ulike faglige forståelsesmåter og mulighetsperspektiver med praktisk relevans.


Spesialpedagogikk

Cappelen Damm Akademisk, 4. utgave 2008 (nytt opplag 2010)

Denne boka omfatter 776 sider og 32 kapitler, og gir en bre presentasjon av kunnskapsstatus på eit mangslungent fagfelt (jf. omtale av 5. og 6. utgave ovenfor). Boka presenterer nye perspektiv og aktuell teoretisk, empirisk og praktisk kunnskap på alle sentrale områder av spesialpedagogikken. Her inngår etikk, verdier og refleksjoner om framtidige muligheter og utfordringe.


Forskingsmetode med etikk og statistikk

Samlaget 2007 (nytt opplag 2010)

Dette er ein utvida og revidert versjon av Forskingsmetode, etikk og statistikk (2002).
Boka gir ei systematisk framstilling av forskingsprosessen, og omfattar kvantitative, kvalitative og historiske forskingsmetodar, og etikk, vitskapsteori og pedagogisk statistikk.

Boka gjer også greie for vitskaplege kvalitetskrav, samt råd og rettleiing for utarbeiding av avhandling. Målgruppe for boka er i første rekke studentar i pedagogikk, spesialpedagogikk og sosial- og helsefag.


Barnehagepedagogikk

Samlaget 2006

Dette er ei tverrfagleg lærebok i barnehagepedagogikk. Forfattarane har tilknyting til avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Boka  omfattar emneområde som er sentrale i barnehagearbeidet, mellom anna oppseding, leik og læring, barns motoriske utvikling skriftspråk, friluftsliv, estetikk, matematikk, musikk og drama.

Boka tek også for seg tema som naturleikeplassen, samtidskunst som kjelde til skapande arbeid i barnehagen og utviklingsarbeid i barnehagen.


Spesialpedagogisk utsyn

Cappelen Akademisk 2006

Cappelen Akademiske Forlag gav ut denne boka som heider til forfattaren. Boka omfattar artiklar av Edvard Befring og eit fagleg spennande intervju. Boka har ein introduksjon av Reidun Tangen. Cappelen Akademiske Forlag gav ut denne boka som heider til forfattaren. Boka omfattar artiklar av Edvard Befring og eit fagleg spennande intervju. Boka har ein introduksjon av Reidun Tangen. Cappelen Akademiske Forlag gav ut denne boka som heider til forfattaren. Boka omfattar artiklar av Edvard Befring og eit fagleg spennande intervju. Boka har ein introduksjon av Reidun Tangen.


Skolen for barnas beste. Oppvekst og læring i eit pedagogisk perspektiv

Samlaget 2004 (nytt opplag 2007)

Boka gir grunnleggjande innføring i sentrale pedagogiske og spesialpedagogiske  emneområde. Eit viktig utgangspunkt er den internasjonale barnekonvensjonens krav om at alle tiltak skal vere til «barnets beste». Boka tek for seg forskjellige perspektiv på oppvekst og utvikling i barne- og ungdomsalderen, læring, etikk, pedagogisk idéhistorie, norsk skolehistorie og pedagogisk teori og tilrettelegging. Samtidig presenterer boka teorien «om den forløysande pedagogikken».

Boka rettar seg mot studentar i lærarutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk.


Spesialpedagogikk

Cappelen Akademisk  3. utgåve 2005

Denne boka omfatter  680 sider og 32 kapitler, og gir en bred presentasjon av det spesialpedagogiske fagfeltet (jf. omtale av  4. , 5. og 6. utgave ovenfor).

 


researchmethodsResearch methods, ethics and statistics

Unipub forlag 2004

Denne boka er utforma for utenlanske studentar i Norge. Innhaldet svarar i hovedtrekk til  metodeboka av 2002. Boka legg hovedvekt på empiriske metodar.  

 


spesialpedagogikk_forsideSpesialpedagogikk

Cappelen Akademisk, 1. utgave 2001 (ny utgave 2002)

Dette er pionerutgava av boka som skulle vise seg å bli et svært vellykka fagleg prosjekt. Boka består av  671 sider og 32 kapitler, og alle forfatterne har tilknytning til Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo  (ISP), tidligere Statens spesiallærerhøgskole (jf. omtale ovenfor).

PS. Det startet med at Edvard Befring på høsten 1999 leverte et brev til alle vitenskapelig ansette og  stipendiater ved ISP, med spørmsmål om de kunne tenke seg å være med på å realisere et felles bokprosjekt i spesialpedagogikk ved å skrive et kapittel om sitt spesialfelt. I alt 27 svarte ja, noen var i tvil og et par mente det var et urealistisk foretagende. Etter et fellesmøte ble arbeidet satt i gang med tanke på å ha et bokutkast klart i vårhalvåret 2000. Reidun Tangen sa seg villig til å være medredaktør og en plan ble utarbeidet for innholdet av boka med forfattere og struktur av de enkelte kapitler. Etter hvert som de fleste kapitler kom på plass som førsteutkast, ble det tatt kontakt med et par forlag som fant bokprosjektet for risikabelt. Men redaktør Arnhild Fjose i Cappelen Akademisk sa ja, og dermed gikk arbeidet med boka inn i en ny fase.


Forskningsmetode, etikk og statistikk

Samlaget 2002

Dette er ei grunnleggjande bok om forsking og forskingsmetode, berekna på studentar i spesialpedagogikk, utdannings- og samfunnsvitskap, helse- og sosialfag. Boka omhandlar både vitskapsteori, etiske perspektiv og statistikk og dekkjer alle hovudområde av metodelæra. Boka tek for seg forskingsmetodar  i skjeringsfeltet mellom natur- og humanvitskap, der  hovudvekta er lagt på empirisk-kvantitativ metode. I statistikkdelen blir dei viktigaste prinsippa for statistiske mål og samanhengar gjennomgått, heile tida med referanse til konkrete eksempel.


Liv og læring på landsbygda

Samlaget 2001

Dette er ei artikkelsamling, og alle forfattarane har tilknyting til avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Boka set søkelys på arbeid i barnehage, skule, oppvekst- og omsorgssektor på landsbygda.

Artikkelforfattarane teiknar eit meir nyansert bilete av livet i Bygde-Noreg enn det som har vore vanleg, der ein anten har idyllisert eller svartmåla tilhøva. Både positive og negative sider ved bygdesamfunnet blir problematiserte, samtidig som eit av siktemåla med boka er å drøfte korleis ein best mogleg kan utnytte dei mange løfterike ressursane som finst på landsbygda.


Oppvekst og læring: eit sosialpedagogisk perspektiv på barns og unges vilkår i velferdssamfunnet

Samlaget 1997

Hovudtemaet for denne boka er vilkåra for eit innhaldsrikt liv gjennom allsidig og utvikingsstimulerande læring. Boka gir ei lett tilgjengeleg framstilling som bygger på forsking og praksis når det gjeld oppvekst, omsorg og opplæring. Læringsprosessen blir her sett inn i ein heilskapleg sosial kontekst.


teacher_forsideTeacher Education for Equality

Association for Teacher Education in Europe – ATEE 1995

Denne boka omfatter en samling av presentasjoner og papers ved ATEE- konferansen i Oslo 1995.
Bidragene er redigert i fire bolker:
I.    Perspectives on Equality and Learning in School, Teacher Education sand Society.
II.   Special Education, Multicultural – and Gender Issues
III.  Values, Technology and Learning. Contemporary Trends and Approaches in Education
IV.  Issues Related to Improvement of Teacher Education


forskningsmetodikForskningsmetodik och statistik

Studentlitteratur 1994

Dette er ei bearbeida og litt nedkorta  utgave av metodeboka av 1992 med tanke på å fungere som lærebok for svenske studentar.  

 


Læring og skole. Vilkår for eit verdig liv

Samlaget 1993 (nytt opplag i 1997)

Dette er ei omfattande pedagogisk fagbok om menneskeleg læring og utvikling, om verdiar, skole og samfunn. Boka legg vekt på å vise at opplæring er eit vidt samfunnsfelt med nær forankring til visjonar om rettferd, likeverd og inkludering. Boka set læring og skole inn i både eit historisk, aktuelt og framtidsretta perspektiv.


Tospråklig undervisning i internasjonalt perspektiv

Ad Notam Gyldendal 1993

Denne boken som bygger på analyse av internasjonal forsking, gjør først rede for ulike former for tospråklighet, og presenterer her relevante undervisningsmodeller. Dernest presenterer  boka konkrete erfaringer og eksempler med undervisningstilbud på morsmål for språklige minoritetselever. På grunnlag av data og vurderinger fremmer så boken forslag til tiltak.


forskningsmetode_noForskningsmetode og statistikk

Samlaget 1992 (ny utgåve i 1997)

Dette er ei innføringsbok for studentar i utdannings- og samfunnsvitskaplege fagområde; lærarutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk. Det er ei lærebok i vitskapleg tenkemåte og metode som klargjer tilhøvet mellom forsking og utviklingsarbeid. Hovudvekta er lagt på empirisk metode, ut frå ein fleirmetodisk grunntanke og eksemplifiserer forskingsopplegg med føresetnader og moglege feilgrep.

Boka omfattar tre store kapittel om statistikk og kvantitativ metodelære med vekt på prinsipp og teknikkar, utan matematiske detaljar. Kvalitative tilnærmingar blir klargjorde og eksemplifiserte. Det blir dessutan gitt eit forskingshistorisk oversyn, og sett fokus på forskingsetiske problem. Boka viser relevansen av å vurdere pedagogisk forsking i eit samfunnsperspektiv og i eit kritisk lys.


Skole- og atferdsproblem i omsorgspedagogisk perspektiv

Universitetsforlaget 1983

I første del av denne boka tek for seg ein del av den norske institusjonshistoria for barn og unge, med ein presentasjon av Kristiania tukthus og a landets først redningsanstalt og  skoleheim: Toftes Gave. I andre del blir søkelyset retta mot aktuelle sosiale problem, psykisk helse m.m. I den tredje delen lir det gjort greie for dei nye hjelpetenestene (særleg PP-tenesta) og det sentrale lære- og omsorgsfaget: spesialpedagogikken.


Ungdom i et bysamfunn

Universitetsforlaget 1972 (nytt opplag i 1975)

Dette forfatterens doktoravhandling. Den presenterer sentrale teorier om ungdom liv og utvikling og gir et originalt empirisk bidrag til kunnskap om ungdomsalderen i et bysamfunn. Avhandlinga bygger på et omfattende intervjumateriale av om lag 1500 ungdommer som blei oppsøkt av intervjutrena studenter på ulike møteplasser i Oslo på ettermiddagen og kvelden 24. april 1968. Møteplassene var kartlagt og definert på forhånd. Oslo ble inndelt i 35 intervjuområder og innen disse var det lokalisert en eller flere møteplasser.

Dette kan karakteriseres som en undersøking av «offentlig ungdom», ved at den fanger opp også de som en ikke vil nå med en tradisjonell kartleggingsmetode (ved formidling av spørreskjemaer med post, til skoler osv.).

En sentral konklusjon var at skolen bidrar til å forsterke sosiale velstandsforskjeller. En annen viktig konklusjon i en tidskontekst da «ungdomsopprøret» nærmest fremsto som en sannhet, var at de unge i materialet fremsto med en aksepterende og konform holdning til det etablerte samfunn og dets institusjoner. Dermed bidro denne studien til å støtte oppfatningen av ungdomsopprøret var en medieskapt myte.


Studium, yrke og mobilitet

Universitetsforlaget 1971

Boka bygger på ei undersøking av pedagogikk-studentar ved PFI i 1970, og arkivstudium (med ekspertstøtte) av alle med fullført hovedfag og magistergrad i pedagogikk i tidsrommet 1938 til 1968.
Det fremgår blant annet at studentenes yrkesplaner for en stor del handlet om rådgiving og undervisning, noe som også var de hyppigste yrkeskategorier blant de uteksaminerte.


Deskriptiv statistikk og målingsproblemer

Universitetsforlaget 1969

Denne boka bygger på forelesinger for pedagogikkstudenter, og er Edvard Befrings først utgitte lærebok. Boka legger stor vekt på å klargjøre de viktigste statistiske metodene for bearbeiding av data for å få oversikt og innsikt. Det blir også lagt stor vekt på målemetoder for å oppnå valide og reliable data. Dessuten klargjør boka ulike test- og skaleringsnormer med relevans i en pedagogisk kontekst.